FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR

Under indsatsområdet forebyggelse og forældreansvar har vi igangsat aktiviteter, som støtter familien (børn, unge og forældre), udvikler forældrekompetencer, og guider børn og unge til positive fritidsaktiviteter.

AKTUELLE INDSATSER UNDER FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR

Familiekurser og temacaféer til familier

Familiekurser drejer sig om temabaserede familiekurset 'De Utrolige År' (DUÅ), som er et kursusforløb forankret i SOF's Familierådgivning for forældre af børn mellem 3-6 år. På kurset arbejder kursusdeltagere med en række fastlagte temaer, der styrker forældrenes forældrekompetencer og sikrer, at børnene udvikler bedste muligt sociale, faglige og følelsesreguleringskompetencer.

Temacaféer til familier drejer sig om at understøtte udsatte familiers hverdag og trivsel via planlagt drop-in caféer, hvor beboere kan møde op og få hjælp, informationer og vejledning omkring forældreskabet fx børns sundhed, opdragelse, dagpasningstilbud, skoletilmelding, uddannelsessystemet, digital mobning mm. Oftest til disse temacaféer vil der være en medarbejder fra kommunen, der kan orientere beboere omkring et emnefelt og hjælpe med en viderebrobygning til andre indsatser.

Kontakt Send mailKia eller Send mailSabira for mere info

Bydelsmødre

Bydelsmødre udgår en værdifuld ressource i arbejdet med at mobilisere og vejlede andre kvinder i boligområdet, og i at være flerekulturelle brobyggere. Bydelsmødre er frivillige beboere, som hjælper isolerede og udsatte kvinder og familier, som har begrænset kendskab til det omkringliggende samfund og/eller har udfordringer med det danske sprog. Bydelsmødrene giver disse kvinder den information og støtte, som de har brug for, for at de kan få kontrol over og indflydelse på deres eget liv, og på den måde kan træffe beslutninger, som kan fremme familien.

Kontakt Send mailKia for mere info

Fædre i fokus

Fædre i fokus tager udgangspunkt i Baba fædre, som er nyt initiativ rettet mod etniske minoritetsfædre med det formål, at fædrene involvere sig mere i deres børns liv og i lokalsamfundet. Baba-projektet ønsker at bringe fædres ressourcer i spil så at de kan støtte andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv i samspil med kommunen, børnehaven, skolen m.fl. Dette gøres via et uddannelsesforløb for fædre omkring barnets udvikling og behov inddelt i 3 perioder; førskole barn, skolegang barn og teenager.

Kontakt Send mailKia for mere info

Fritidsguidning

Fritidsguidning tager udgangspunkt i en opsøgende indsats i helhedsplanens afdelinger, hvor der skabes kontakt til børn, unge og familier. Aktiviteten handler om at give udsatte børn og unge et aktivt kultur- og fritidsliv, og sikre familiens tilknytning til kommunale dagtilbud og kommunale institutioner. Fritidsguidning har fokus på foreningsguidning (individuelle hjælp til at starte i en forening), kulturguidning (kulturture for grupper), og skolesamarbejde (events, aktiviteter og introduktionsarrangementer på skoler).

Kontakt Send mailLone for mere info

Børne- og ungedemokrati

Børne- og ungedemokrati drejer sig om styrkelse af børne- og unges kompetencer omkring demokratiske processer, hvad det betyder at tage ansvar for sit lokale miljø, og hvordan man opfatter naboskab og fællesskaber. Helhedsplanen understøtter pt. 2 børnebestyrelser for børn mellem 8-14 år (i afdelinger Gravervænget/Møllerlodden og Munkevangen) som har eksisteret i flere år, og samarbejder med fsb's ordinære bestyrelser. I de kommende år skal der etableres flere nye børnebestyrelser med hjælp af frivillige. Børnebestyrelser laver fællesaktiviteter for andre børn, unge og voksne fra deres afdeling. Derudover er der et Ungeråd på Smedetoften og hos Kantorparkens Fritidscenter, som helhedsplanen brobygger til, når medlemmere af børnebestyrelser bliver gammelt nok til det.

Kontakt Send mailSarah for mere info

Print